Toebehoor

VERTREKPUNT

Wat bij leven niet verschijnt
en bij sterven niet verdwijnt
weet zich duurst bewaard
geheim van eigenaard.

◄║►

VERFRISSEND

Ontvankelijk en wendbaar
levenschenkend sproeineveloog.

◄║►

MUILKORF

Muilkorf noemt de monnik
zijn paleis van schaamte

aanspraak verfoeiend op adel
troont hij in laagste aarde

hij weigert te delven
het welbespraakte wereldgoud

hoe wil ons vlees ooit weten
waar goedheid uit bestaat?

◄║►

AANGAAN

Het vocht in de druppel
bevat ontbrandingskracht
uit verre universa

vonkend lavasap
slechts wekt enigszins ons
manke aangaan van ontbinding.

◄║►

DIEF

Tekens zijn wekspul
het oog vraagt bevrijding
van jou die gretig altijd
nog schimmen rooft

oefen onthouding want
alom kaatst schuld haar
publieke aanklacht
die jou zo vreemd eert

laat kostbare schaamte
ons kerven als een vorstelijk
vonnis dat luidt levenslang
loslaten.

◄║►

SLAAK EEN ZUCHT

Niets bleek voor niets volmaakt
gemangeld kwam jij
tot doses waarheidsbesef

slaak een zucht
en vier de opluchting
van echt bestaan

er is de grond en
alom glorieuze korrelconcerten
van oefengewas

slaak een zucht
en benut in eerbied
de kracht van dit bestaan

genereus wordt jou geoorloofd
te sterven ruim en vredig
als leunend in licht

slaak een zucht
en groet vol overgave
zulk zongekust bestaan.

◄║►

STRIJDMAKKER

De vele rovers dagelijks
zie ik als levende lidtekens
openbaar hen hongeren

jou die ontgaat hoe kracht
ons de ogen schenkt
om zo manisch te opereren

zoek in hun vlees geen voedsel
maar laat mijn blik
jou leiden naar hun licht.

◄║►

MONNIK

Wolken en water is
elke zoeker naar waarheid
maar op paden en wegen
verdampt zijn profiel

de wereld ontregeld
wervelt tot bijster
vervallen gezag van
routinemachinerie

wat resteert is innerlijk
uitzien naar iemand die
lichaamloos levendigst
ontgoochelde gasten begroet.

◄║►

MAANBESTAAN

Wie waarheid wenst te dienen
dient te weten wel hoe
niets ontstaat

wonderwet leert
wijze mens dat stervend
dus men niet vergaat

adem doorspoelt vlees
en geest in vrede
helend wond en waan

elk spiegeloog ontraadselt
zich bij levend
maanbestaan.

◄║►

Gutsend

Voor Lucebert:
dierbaarder dan duurste wanklank
de oude stem van steen.

HEILIGING

Je blik als lichtbron
je buik als centrum
je lijf als veld
je stem als klank
je woord als waarheid
je huis als tempel
je partner als leraar
je leraar als jezelf
je adem als voedsel
je denken als bedoeling
je hart als antenne
je wereld als habijt
je werk als zaaigoed
je mond als aambeeld.

◄║►

VIEREN EN WIJDEN

1.
Elk bedenksel dat ons
verlokten belaagden
meent te binden
is vals bevonden
aanname van nooit
ontstane afloop

ochtendlijk opgaan pas
schenkt helend licht
waarin het dagpad klaart
om vers te laten klieven
jouw zwaardkunst
elke dichtgeslagen wond

wijze krijgers huldigen
hun instant opdracht
met woordloze eenvoud
strakke gunning en
de zich delende inzet
van volstrekt beleven.

2.
Jij held die moedig eerst
zichzelf moest verslaan
bent betrouwbaarste hulp
nu ons bekakt lichaam
de ruwere spoeling zoekt
van innerlijk verbranden

langszij spetteren huizen
verhalen lotgenoten over
kraters vaardig vermeden
maar betreden door jou
die de ongein aanvaardt
van een afgedankt brein

aanstaande ontbinding
eeuw op eeuw vervloekt
onthult zegenrijker hand
en dierbaarder aandrang
wellend uit steviger bodem
onder alle ijl getij.

3.
Laat ons druppel zijn
die oceanen puurt en
vlaag op vlaag stuurt
steendamp als borging
van het wijsheidsoog
dat uit leegte leeft

jouw ruimtelijk vocht
mengt de vurige weelde
van cellenzon vlammend
in mild laaiende adem
dwars door de vrieskou
van ons eindig vlees

alle dorstwezens mogen
heffen hun diepste dronk
als evenzovele narren
aan een vredig vorstenhof
schuchter dansend de
wilde waarheidstred.

◄║►

WEERSGESTELDHEID

Je lekt en spat
dondert en stortgiet
je miezert en
deint en vervloeit

maar ergens en ooit
sloot je je ogen
en zei voortaan ik
speel nu mooi weer.

◄║►

TIJDSBESTEDING

Horizontaal

Egootje is als
een autootje,
je kunt er vaart
mee maken maar
beide eindigen ze
op de sloop.

Verticaal

Volheid is de zegen
van koelste dharmaregen,
alle bodemleven
komt tot bloei
en nergens eind
in zicht.

◄║►

DROOMVIS

Wat waan jij droomvis je
gevleugeld hoe ver dreef jou
het ijle luchtverkeer

ontwijk je zo de spetters
die fel jou willen winnen voor
vorstelijk vochtdomein

van water is ons weefsel
uit adem stampt jouw geest
in planetaire spoeling

wijsheidsoceaan
kom geef volste vinslag
aan dit gulle ambacht

dat lijden mag ontbinden
en jou schenken zegels van
fijnst juweelgezag

huldig kracht nu jou
van ruw ontgonnen trouw
het licht klaart

opgelucht opent
elke liefdevolle geest zich
voor de bulderende grondrust

als vuur dat enkel vuur is
ruimer laait dan al wat vult
laat leven zich voltrekken.

◄║►

LEVEN

Voller dan vol
de branding van leven
druppelexplosies uit
het oog van de draak

ruimer dan ruim
het leven in werking
door fijnmazigst weefsel
van blaasbalg

lichter dan licht
straalt het levende lichaam
als een muurloos huis
in de vlam van verval

zachter dan zacht
legt het ingoede leven
over duister en grof
haar zegel van glimlach

fijner dan fijn
verbonden met leven
drijft door komen en gaan
de geur van gemak

wijzer dan wijs
de truc van de dreumes
die leven serveert
als toevallig gevonden

vreemder dan vreemd
het ongrijpbare leven
verregent tot korrel
hele wanden van klei

stiller dan stil
leeft de ene bedoeling
van witbleke harten
in veelvuldig leed

trouwer dan trouw
gezelschap dat leeft
in juweelrijk verblijf
van de eenzaat

liever dan lief
beleeft mij het leven
wanneer het zich toont
als al wat ik ben

juister dan juist
plooit levendig weten
de wet van ontvorming
in al wat ik ken

sterker dan sterk
een leven gewaar
van lichaam dat sterft
als geestesgebaar.

◄║►

LIEVERDJES

Lieverdjes uit glorietijd
strijden van nature
edel om ontwaken

al gonst de wereld nóg
zo loom dat droom
ons zal vermaken

nooit sterker huilt
een lerend hart dan
innerlijk bewogen

niets mooiers voedt
jouw waarheidsbloem dan
vuur van mededogen.

◄║►

PELGRIM

Het was de drek van zelfmeelij
die me van schoeisel deed wisselen
om te mogen betreden de tempel van liefde.

◄║►

BOEDDHADOMEIN

Welk licht sterveling
heb jij nodig
om levenslang innerlijk
streelbaar te zijn

drift en list
duisteren jouw geest
in ijdel gedroom
lekt de adem

laat een witte mythe
vers verzadigd
vieren jouw wereld
die nergens bestaat.

◄║►

GEBED

Zuiver leven, laat kennen
grote goedheid, laat proeven
open hart, laat zijn

kracht die ons spoelt
adem die ons draagt
licht dat ons toont

elk moment beroering
in alle moeite beweging
ieder motief bedoeld

leer ons, zuiver leven
gun ons, grote goedheid
bevrijd ons, open hart.

◄║►

GRONDTOON

Overal waar adem stroomt
golft bodembewust de ene
grondtoon van bedoeling
stiller dan bedenksels en
altijd ruimer dan houvast
omdat werkelijke liefde zoveel
eerder al wist te zingen
het lied van verlof

vleesgeworden levenskunst
verstaat en mompelt
vergeef me dat ik dagelijks
miljoenenvoudig stoor
op deze oude weg naar huis
valt zoveel nieuws te leren dat
leunen in dit diep gemak maakt
struikelen tot eerzaam vak

twaalf wijze handen
tonen celbewogen hun
uit vorm tredend gebaar
van dieper ontstaan
naar fijner vergaan
deint goddelijke koorzang
in al wat het doet
ons vol tegemoet.

◄║►

MENSEN

Het bedrog, de aarzeling, een zakdoek
elk een wimper trillend in tegenlicht
wie is er hier die niet stilletjes
overweegt toch maar te vluchten

voor aanstaand groter leed van
onomkeerbaar lijkende spiegels en
woorden die met hun imposante wielen
verpletteren onze aandacht

bodemloos verdwenen de dagen
in het calcuul van hartekrimp waar
door fijnmazigste ademnood
marcheren kevers van mislukking

kom, leer onmin weigerend
te strelen hun tentakels
laat beitelen het wensjuweel
in vlees haar koele lavazang

een tijdloze zucht, directe voeling
een laatste naijlend gebaar
klaar jouw oog voor de hartsoceaan
wees blij in kracht te staan.

◄║►

BLOEM

Boeddha’s bloem draait
om en om
en laat de wereld
buigen.

◄║►

Steenslag

WAKE

Vreemde werking trekt ons open
in cellendans van leegte
wordt het oude droomlicht
liefdevol verwerkelijkt

in vurig steenoog
vredig ontgrensd
trekt vreemde volheid jou open
planetenspuwend hart.

◄║►

PAS ALS

Pas als koortsige eigenwaan
ondraaglijk gaat woeden
slik je grif het medicijn
van overgave

pas als nooit vermoed je
hartsrust vreemd duistert
werf je om toevlucht
bij onvoorwaardelijkheid

pas als valse lokzang
laatste waardigheid beschaamt
mag de bloem van waarheid
zich liefdevol tonen.

◄║►

NALATIG

Bewust nalatig maak jij
ongeborene uit rulste stof
de beste gebaren

weke breinen blazen vaag
intussen hun dagelijkse
vulling tot groot gemis

als dolenden zoeken
zij teer onthand een huis
in hardste werking

maar van diamant reeds
is ons bewegen en
nergens valt iets stil.

◄║►

OCHTENDWENS

De zon scheert kruinen rood
met ochtendlicht

vogelparen vertakken zich
er heerst winterkou

thee bemoedigt de monnik
tot golvend gezang

gesel leven ontward
mijn laatste huid uw liefde in.

◄║►

WAARHEIDSHART

Als een bloem opent zich
elke ochtend de beoefenaar
voor hemelse braafheid
en aards gebroed

lichtjes smelt de greep als
gloed verteert het breinpus
trilt zelfs kristalsteen in kracht
van altijd oudere herkomst

tot korrelwoord
doorspoelde waarheid
dat alle wereld gebaar is
van een verzwegen lijf.

◄║►

GROM

Enkel werking
niks verwerking
spul na spul is
speelkwartier

leven spoelt
vermenigvuldigd
fijntjes door dit
beeldendier

voor en door
en na detectie
gromt waarheid van
ontplofplezier.

◄║►

Bloeiwijzen

Zeven mandalabloemen

ECHTHEID

Ongeboren straal je
stervormig
deinend in het fijnste
glorielicht

schenkt achteloos
wie mindert zicht en
gunt meertaligen hun
droom bewimperd

je leeft puur
ver reikend als een
niet te bergen lach

ongekend mens
in het laaiend heelal
van jouw hart.

◄║►

GOEDHEID

Zacht maak jij het
steen dat ons omgeeft
als een huid ons
doordringend met adem

zalvend zelfs ruwste
omgang tot
betrouwbare tover
van aandacht

in ieder oog
welt
jouw wijsheidslicht

elke drijfveer
kent
jouw handen.

◄║►

RUIMTE

Opgenomen in wat
vreemdste vorm was
zichtbaar overvraagd
opent miij dit

naadloos fijne
ondermijnt uiterst vredig
laatste duidelijkheden
omtrent jou

verregaandst
bedrog vereffent
alle doel

voortaan deel ik
zelfs niet ademend
elk aanwezig zijn.

◄║►

KRACHT

Je suizelt door mijn
fijnste aders
en fluistert in elke nis
mijn naam

oprijzend
uit oude slaap
nijg ik voor de rondgang
van jouw geur

maar wen ons
minzaam
aan je waangeweld

verruim voorgoed
de toegang
tot jouw wenkbrauw.

◄║►

PRECISIE

Niet waar te nemen
zuiverheid blijft intact
geen vogel vraagt naar
wat hem draagt

stilaan kneden
jouw contouren mij
tot een weids vertrek
van ontademing

er bestaan cellen
die windkracht
tarten

er is een woord dat
lijkt te kunnen
zwijgen.

◄║►

OVERGAVE

In de diepte
in de breedte
in verste fijnheid
golft je stem

elke vorm komt
voort uit dieper
wenswerk ooit
van verwoording

je bent een zaad
dat nergens
oogst

en nieuwer bloeit
dan glansrijkste
geboorte.

◄║►

VREDE

Lek het wachtwoord
niet naar buiten
de kolkende haard
biedt voldoende

heet welkom wie
beschroomd aanbelt
om het schroeien
van de dorst

onze rijkdom
is het rustbed
dat zij zoeken

zoals jouw eenvoud
de tover is
die mij zingt.

◄║►

Nieuw

ONTKETEND

Als gelei pulseer je
in alle richting

je ontsluiert mij
van binnenuit.

◄║►

GLANS

Wat vrijkomt aan glans
uit het afscheid van grijpen
danst doorheen verwording en
naijlend gruis de contouren
aan flarden van een uitgewoond
strijdperk – vreedzaam
lijden stroomt heilig
door de rijzende branding
van enkelvoudig
licht.

◄║►

JUWEEL

Nieuw is wat zonder begin
nergens eindigt nooit
neerkomt dus op gemak
– ijdele opsmuk
voor de ontwende lichtganger
getooid met wat wereld
steevast achteloos wegzet
om eeuwen later te propageren
als wensvervullend
relikwie.

◄║►

GROTER

Aan greep onttrokken suf
benoemd en kinderlijk
gekoesterd ben ik illusie
na illusie gaan wisselen
om beter geld – groter goed
deed mij vermoeden dat
ingaan op allerfijnst gewin
per saldo toegang geeft
tot werkelijk voorhanden
overvloed.

◄║►

ZONNEN

Grote zonnen lang gezocht
openen hun bloeikracht
in de banen van het vlees
zijn zo de levensdagen
van langdurig licht
voorzien – rimpeloos vredig
vlei ik me neer bij de stroom
en zie de lome vinslagen blind
gehoorzamen hun razend
gezag.

◄║►

STROOM

Tegen de stroom in leef je
steeds nieuwer gevrijwaard
van marktwerking steeds
dieper de kracht in van
oorspronkelijk vertrouwd
het ongeborene zijn dat
geen tweede kent – jij
waarzegger die loon weigert
voor de weelde van
stuwsel.

◄║►

VERZADIGD

Volle opname
veroorlooft niets anders
dan in roerloze eenvoud
elk soort bewogenheid
genietend te laten malen
in het gretig ratelen
der tekens – nieuw
is dan hoe immens vredig
adem zich in ons
uitleeft.

◄║►

OOGLOOS

Het ongeziene laat
zich innerlijk beleven als
een serum dat ruim
tast het van vele wanden
ontgrensd bestaan – ik
weet me overbodig hier
en zoek lichte toevlucht
bij vochtgedoog zolang
verdorring komt nog met
kapsones.

◄║►

EEUWIG

Nu de tere woeling niets
ontziet en sneller zich
verplaatst dan wijsheid
bijbeent blijft er niets
meer over – vreugde
zelfs is teveel gezocht
in vormhouvast van een zieleheil
dat superieur voortkauwt op
haar nooit te verteren
volheidsvezel.

◄║►

WAKKER

Voortaan hoef je je niet
te profileren op het spel
staat werkelijk niets
van belang is slechts
geen ik te dragen – ja
zelfontdekking begint
in helle eerlijkheid van
elk mens die waardig
meegaan weigert met
gedroom.

◄║►

ONTKOESTERD

Woorden zijn kreten
uit de strelingskern

zucht jij
me bezingend.

◄║►

Bestaan

BESTAAN

In de afvalemmer schimmelt
een oude poetslap

zomergeur drijft binnen
door het raam

nergens een onafheid
dit bestaan.

◄║►

KIJK

Vanwaar je geklungel
drukte om de drukte
van het ijdele grijpen
gemor om kruimels

aanvaard het geklaag
van spijtige wandaad
of wrokkig verzet om
lonk en lekking

kijk naar de kleinheid
en voel je hart hunkeren
naar dat magisch ene
vlokje waarheidszang.

◄║►

OVERSTEEK

Bodem stroomt niet
steek over

ruimte beweegt niet
laat los

waarheid sterft niet
sta op

liefde liegt niet
zeg ja.

◄║►

WERELDEN

Grote roerselen van beschaving
wereldvrede geconsolideerd en
aan duurste beurzen genoteerd

hier wordt het bed gemaakt en
veelsoortige worsteling aangegaan
om nergens goedkoop te bestaan.

◄║►

VORSTIN

Gods muis piept welluidend
boven alle gedonder uit
van vrees en ontbering

ontwaar haar
op de schoonmaaktroon
waar zij zich oplost

steeds ruimhartiger
in heiligst zitten
toont zij ons haar staartje.

◄║►

IK

Denken is woordwerking
beleving mysterie
mysterie geen woord.

◄║►

NAZAAT

Zestig jaar krakkemikkig
gezocht naar verhevenheden
in mijn schedel

steeds lichter en ruimer
tuimelen door mijn huid
werelden in en uit

dankzij de brede tong
die schrik aanjoeg het luie
gehengel aan oevers.

◄║►